ردیف نام دفتر   بخش نام مسئول کد ملی تلفکس تأسیس شماره پروانه  تاریخ صدور پروانه 
1 اژیه جلگه مجتبی نظام زاده اژیه 5659882129   فروردین86  1916-13-71 90.8.1
2 اسفنداران جرقویه علیا محمدحسین امینی اسفندارانی 5649906726   شهریور86 1917-13-71  90.8.1
3 اسفینا مرکزی       اسفند87 1918-13-71   
4 امامزاده عبدالعزیز(اسلام آباد) جلگه علی قدرتی سکانی 5659233805   فروردین86 1919-13-71  90.8.1
5 اشکهران بن رود محمد اکبری 5659412769   شهریور86 1920-13-71  90.8.1
6 امامزاده قاسم کوهپایه       مهر87 2103-13-71   
7 ایچی مرکزی محمد طالب العلم 1293045063   مرداد 89 2099-13-71  90.8.1
8 باقرآباد بن رود قاسم حیدری باقرآبادی 5659697046   شهریور86 1923-13-71  90.8.1
9 برسیان مرکزی جمیله زارع برسیانیان 1284202100   شهریور86 1924-13-71  90.8.1
10 بزم بن رود حسین صادقی 5659205216   مهر87 1925-13-71  90.8.1
11 پاجیک آباد جلگه اصغر زمانی کمندانی 5659370802   مهر87 1926-13-71  90.8.1
12 پایگاه هاشم آباد کوهپایه خانم سیدطیبه  حسینی تشنیزی 6339757472   مهر87 1927-13-71  90.8.1
13 پیکان جرقویه سفلی مصطفی رحیمی 74516388   شهریور86 1928-13-71  90.8.1
14 پیله وران مرکزی خانم نازنین جعفری دیزیچه 1287044999   شهریور86 1929-13-71  90.8.1
15 تیمیارت مرکزی مصطفی قاسمی فسارانی  1284260577   شهریور86 1931-13-71  90.8.1
16 جبل کوهپایه مجتبی اسحاقی 5658958881   شهریور86 1932-13-71  90.8.1
17 جزه کوهپایه مجید اله وکیلی 5659394019   شهریور86 1933-13-71  90.8.1
18 جشوقان کوهپایه حمید مردانی ورزنه  5658986281   فروردین86 1934-13-71  90.8.1
19 جندابه کوهپایه اسماعیل مردانی جندابه 5659590438   شهریور86 1935-13-71  90.8.1
20 جندان بن رود خانم فاطمه شریفی جندانی 1270627759   شهریور86 1936-13-71  90.8.1
21 جوزدان مرکزی محمد رسول ظاهری عبده وند 5559429708   فروردین86 1937-13-71  90.8.1
22 جیلان آباد مرکزی خانم مرضیه میرحسینی دلیگانی 6609849056   شهریور86 1938-13-71  90.8.1
23 حبیب آباد جرقویه سفلی علیرضا نجفی آذرخوارانی 1270022148   شهریور86 1939-13-71  90.8.1
24 حسن آباد قهاب مرکزی       مهر87 1940-13-71   
25 حیدرآباد جرقویه جرقویه وسطی علیرضا بهمنی 5649234108   مهر87 1941-13-71  90.8.1
  حیدرآباد براآن مرکزی محبوبه قربانعلی 1270982400   تیر91 2153-13-71 91.4.1
26 خرم جلگه محسن داستانپور حسین آبادی 5659952542   شهریور86 1942-13-71  90.8.1
27 دستجرد جرقویه علیا علی احمدی  5649455457   شهریور86 1943-13-71  90.8.1
28 دشتی مرکزی محمد حیدری کمال آبادی  5649498350   شهریور86 1944-13-71  90.8.1
29 دلگشا کوهپایه سعید محمدی حسین آبادی  1270280317   فروردین86 1930-13-71  92.3.1
30 دهکرم مرکزی نوروزعلی وهابی آذرخوارانی 1290577668   شهریور86 1945-13-71 90.8.1
31 رامشه جرقویه علیا حسین رستگار 42960101   شهریور86 1946-13-71  90.8.1
32 راشنان مرکزی الهه نصوحیان 1292553820   شهریور92 2157-13-71 92.6.1
33 روران مرکزی علی محمدی کمال آبادی  1293564826   شهریور86 1947-13-71  90.8.1
34 زردنجان مرکزی قدمعلی عسگری سرشبادرانی  1291476458   فروردین86 1948-13-71  90.8.1
35 زفره کوهپایه عبدالمحمد بهلولی زفره ئی 5659648231   شهریور86 1949-13-71  90.8.1
36 زیار مرکزی خانم آسیه طالبی  اسفندرانی  1291934685   فروردین86 1950-13-71  90.8.1
37 سروشبادران مرکزی       شهریور86 1951-13-71   
38 سهران بن رود روح ا... محمدی سهرانی 5659877265   اسفند87 1952-13-71  90.8.1
39 سیان و گنج آباد جرقویه سفلی محمود زاهدی 5649281531   مهر87 1953-13-71  90.8.1
40 شهرک صنعتی سجزی کوهپایه زهرا عبدلی سجزی 5659624529   شهریور86 2158-13-71 92.7.1
41 علون آباد کوهپایه محمد ملکوتی خواه  56069294   شهریور86 1954-13-71  90.8.1
42 فساران مرکزی حمیدرضا مهدی فسارانی 1284260615   شهریور86 1955-13-71  90.8.1
43 فیروزآباد مرکزی       مهر87 71-13-2117   
44 قورتان بن رود محمدجوادرحمانی قورتانی 1287227511   فروردین86 1958-13-71  90.8.1
45 قهی جلگه بمانعلی خان آبادی قهی 1281773001   شهریور86 1959-13-71  90.8.1
46 کبوترآباد مرکزی امرا... علیان 1199672548   فروردین86 1960-13-71  90.8.1
47 کفران بن رود مهدی کشاورز کفرانی 5659273564   فروردین86 1961-13-71  90.8.1
48 کفرود بن رود خانم فاطمه داورپناه کفرودی 1270290691   شهریور86  71-13-2128 90.8.1
49 کمال آبادجرقویه جرقویه علیا رجبعلی صادقی حسن آبادی 5649417431   مهر87 1963-13-71  90.8.1
50 کمندان جلگه رضا زورمندکمندانی 5659826466   شهریور86 1964-13-71  90.8.1
51 کندلان مرکزی علیرضا رهبر مادرکانی 5659846599   اردیبهشت 89 2085-13-71  90.8.1
52 کوهان مرکزی مجتبی کرمی باصری  1288061307   شهریور86 1966-13-71  90.8.1
53 گیشی جلگه ابوالقاسم صابری گیشی 5659850170   شهریور86 1967-13-71  90.8.1
54 مالواجرد جرقویه علیا محمد حسن احمدی  مالواجردی 5649982813   شهریور86 1968-13-71  90.8.1
55 محمدآباد قهاب قهاب جنوبی       مهر87 1969-13-71   
56 مزرعه شور کوهپایه سیدهادی حسینی سجزی 5659398901   مهر87 1970-13-71 90.8.1
57 مزرعه عرب جرقویه وسطی مسعود باقر یاوری 5649942919   مهر88 1971-13-71 90.8.1
58 مشکنان کوهپایه مصطفی توکلی دخرآبادی 5659370985   شهریور86 71-13-2102  90.8.1
59 منشیان مرکزی اصغر ایگدر باصری 5649692254   فروردین86 71-13-1973 90.8.1
60 مهدی آباد بران شمالی ابوالقاسم عباسی خیادانی   1291887423   مهر87 71-13-1974 90.8.1
61 نصرآباد جرقویه سفلی خانم زهره نکوئی 5649712603   شهریور86 71-13-1975 90.8.1
62 نیک آباد جرقویه سفلی حمیدرضا شفیعی 5649737401   فروردین86 1976-13-71  90.8.1
63 ورتون کوهپایه مهدی کاشفی ورتونی 5659650155   مهر87 1977-13-71  90.8.1
64 هاشم آباد بن رود محمود احمدی هاشم آبادی 5658877229   شهریور86 1978-13-71  90.8.1
65 هرمدان مرکزی غلامحسین حبی هرمدانی  1282852132   مهر87 1979-13-71  90.8.1
66 هلارته جلگه مهدی قدرتی 5659879624   شهریور86 1980-13-71  91.1.1
67 ازیران  مرکزی  خانم مهناز سلمانی کروه  1291920749   اسفند 88 2082-13-71 90.8.1
68 جار مرکزی  جواد شاکری  5649696640   دی 88  2078-13-71 90.8.1
69 مورنان مرکزی  سید مجتبی حسینی محمد آبادی 1291625232   دی 88  2075-13-71 90.8.1
70 کلیشاد جلگه  روح اله قربانی 5659397298   دی 88  2072-13-71 90.8.1
71 کیچی مرکزی  مرضیه محمدی کیچی 1289630313      2073-13-71 90.8.1
72 سنوچی جلگه  محمدرضا عبدالهی شهرستانه 5659829651    دی88 2074-13-71 90.8.1
73 برکان مرکزی محمدرضا رحیمی دستجردی 1291907017   اردیبهشت 89 2086-13-71 92.6.1
74 قلعه امام بن رود       اسفند88  2084-13-71  
75 طهمورثات بن رود         2083-13-71  
76 فیض آباد و شریف آباد جلگه        مرداد 89 2097-13-71  
77 اصفهانک مرکزی زهرا منصوری  1292912421   مرداد 89  2098-13-71  90.4.1
78 مزرعه گورت مرکزی اکرم حسینی محمدآبادی 1291584854   مهر91 2156-13-71 91.8.1
79 اشکاوند مرکزی محمد آقاحسینی اشکاوندی 1293400807   بهمن 89 2124-13-71 90.8.1